Affect Therapie

Relatietherapie & coaching in Den Bosch

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Affect Therapie, gevestigd aan Citadellaan 56, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.AffectTherapie.com
Citadellaan 56
0629108884

Sander Scheepjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Affect Therapie. Hij is te bereiken via contact@AffectTherapie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Affect Therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Affect Therapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • seksuele leven
 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Affect Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten overeen te komen

Geautomatiseerde besluitvorming

Affect Therapie maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking. Affect Therapie neemt geen verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Affect Therapie) tussen zit.
Affect Therapie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google company (forms, mail, calander)
 • Windows (word, exel), AalscholverICT.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Affect Therapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Eind van het traject worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan 2 jaar. Dit met de mogelijkheid dat men nogmaals een dienst wil afnemen. Evaluatiegegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Affect Therapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of vanuit ethische noodzakelijke overweging waar verantwoording genomen dient te worden. Bij bedrijven die jouw gegevens verwerken zoals eerder genoemd, valt de verantwoordelijkheid van het beveiligen van gegevens onder de verantwoordelijkheid van die bedrijven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Affect Therapie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Affect Therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@AffectTherapie.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machinaal leesbare stuk, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Affect Therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel dient hiervoor eerst de klacht schriftelijk met Affect Therapie besproken te zijn en getracht worden tot een overeenkomst te komen.
Een klacht indienen kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Affect Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@AffectTherapie.com
Affect Therapie zorgt dat cliëntgegevens van tijd tot tijd naar een externe plaats overgezet worden. Hierdoor worden ze veilig gesteld van internet. Deze externe plaats bevindt zich in een afgesloten ruimte. Naast de plaats van persoonsgegevens worden in de praktijk namen zo veel mogelijk gecodeerd, zodat niet te herleiden valt naar welke personen ze verwijzen. Wanneer gegevens onbedoeld en buiten de invloed van Affect Therapie bij derden terecht komen, valt dit onder het eigen risico van de cliënt en is dit niet de verantwoordelijkheid van Affect Therapie. Affect Therapie zal er zo veel mogelijk zorg voor dragen dat (persoons)gegevens veilig en afgeschermd zijn. Het is geen verplichting de persoonsgegevens (digitaal) aan te leveren. Mocht je een voorkeur hebben voor een andere weg , laat dit graag weten via contact@AffectTherapie.com. Het kan zijn dat de dienstverlening vertraagd wordt, of komt te vervallen.