Affect Therapie

Relatietherapie & coaching in Den Bosch

Algemene Voorwaarden

Relatietherapie en coaching in Den Bosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AFFECT THERAPIE

Affect Therapie, gevestigd te ’s-Hertogenbosch aan de (5212 VE) Citadellaan 56, is een eenmanszaak en handelsnaam van de heer Sander Scheepjens, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en geregistreerd onder nummer 78211786.

Artikel 1. Definities.

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:

 1. Coach/therapeut
  Een natuurlijk- of rechtspersoon die als (zzp) behandelaar is aangesloten en/of werkt bij Affect Therapie.
 2. Cliënt Een natuurlijk persoon (en bij minderjarigheid tevens de ouder(s) met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordiging) die zich tot Affect Therapie wendt of heeft gewend teneinde een (behandel-) overeenkomst af te sluiten.
 3. Opdrachtgever Een natuurlijk persoon en/of een onderneming die ten behoeve van een cliënt een opdracht aan Affect Therapie verstrekt.
 4. Partijen Affect Therapie en cliënt.
 5. Overeenkomst De gesloten (behandel-) overeenkomst tussen Affecttherapie en de cliënt.
 6. Schriftelijk Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per email of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk worden gesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de (behandel-) overeenkomst, die tot stand komt (zie hierna artikel 4) door toezending van een intakeformulier door Affect Therapie aan cliënt en het schriftelijk retourneren daarvan door cliënt aan Affect Therapie. Cliënt verklaart zich met de toepasselijkheid en inhoud deze algemene voorwaarden akkoord wanneer hij/zij de zogeheten intakevragenlijst retourneert.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Affect Therapie en de cliënt overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige (behandel-) overeenkomsten.

Artikel 3. Aanvaarding van opdrachten.

 1. Een (behandel-)overeenkomst komt tot stand door een door Affect Therapie aan cliënt toe te zenden intakeformulier en het door cliënt schriftelijk retourneren daarvan aan Affect Therapie. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan verplicht cliënt zich om hiervan bij Affect Therapie melding te doen en komt de (behandel-) overeenkomst pas tot stand nadat Affect Therapie schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd of de eerste afspraak ingepland wordt. Een (behandel- )overeenkomst kan zowel een losse behandeling, sessie als een traject van coaching en/of meerdere behandelingen betreffen.
 2. Het door Affect Therapie aan cliënt toe te zenden intakeformulier geldt als een aanbieding van Affect Therapie en is vrijblijvend, hetgeen betekent dat Affect Therapie de aanbieding zolang deze niet is aanvaard door cliënt, kan herroepen. De aanbiedingen/offertes van Affect Therapie zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van die aanbiedingen/offertes, tenzij anders aangegeven.
 3. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door Affect Therapie is bevestigd.
 4. Een (behandel-)overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat cliënt stilzwijgend Affect Therapie toestaat een begin te maken met de uitvoering van de (behandel-) overeenkomst en de daarin genoemde dienstverlening.

Artikel 4. Behandelplan

Affect Therapie doet in overeenstemming met de professionele standaard op basis van overleg met de cliënt een aanbod voor coaching/behandeling door middel van het voeren van gesprekken (hierna ook wel: “sessie”) eventueel aangevuld door activiteiten met als doel de ontwikkeling van de cliënt positief te stimuleren op een veelal ervaringsgerichte manier. Affect Therapie faciliteert een platform om cliënt te laten spreken en zich te ontwikkelen onder begeleiding en suggesties van de coach/therapeut. Affect Therapie stelt richtlijnen als behandelplan op en daarin zullen de volgende – niet limitatieve – onderwerpen worden opgenomen:

a. De coach/therapeut van Affect Therapie is redelijkerwijs van oordeel dat de hulpvraag van de cliënt op grond van de bij Affect Therapie aanwezige mogelijkheden in beginsel kan worden beantwoord;

b. De richtlijnen van de coaching en behandeling worden samen met de cliënt vastgesteld voor de aanvangs-/beginnende periode. Deze richtlijnen worden gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;

c. In de bespreking van het behandelplan wordt door de coach/therapeut van Affect Therapie de wijze vastgelegd waarop de coach/therapeut en de cliënt de gestelde richtlijnen trachten te bereiken;

d. De coach/therapeut van Affect Therapie begint de behandeling pas nadat de instemming van de cliënt is verkregen op basis van het behandelingsplan;

e. Indien afwijking van het behandelplan noodzakelijk is vindt overleg plaats tussen de coach/therapeut van Affect Therapie en de cliënt, tenzij onmiddellijke afwijking van het behandelplan kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. De richtlijnen in het behandelplan behelzen overkoepelende thema’s die problemen veroorzaken bij de cliënt (of partner). Van de richtlijnen kan, naarmate de behandeling continueert, stilzwijgend (tijdelijk) afgeweken worden, indien er zich nieuwe inzichten en informatie voordoen.

f. De frequentie en onder welke omstandigheden de coach/therapeut van Affect Therapie in samenspraak met de cliënt gaat evalueren en actualiseren (waarbij onder meer maar niet uitsluitend besproken wordt):

 • of de behandeling zinvol is;
 • de cliënt over de behandeling tevreden is;
 • of de juiste gespreksonderwerpen ter sprake komen;

wordt in onderling overleg vastgesteld.

g. Het behandelplan komt uitsluitend tot stand indien de cliënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger) kenbaar heeft gemaakt dit behandelplan te willen aangaan.

Artikel 5. Kwaliteit van behandeling/Wat mag de cliënt verwachten.

 1. De coach/therapeut van Affect Therapie levert verantwoorde zorg (zorg van goed niveau) op basis van goed behandelaarschap. Doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht. De behandeling is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt en staat tegelijkertijd borg voor een veilig proces, mits de cliënt de aanwijzingen betreffende het gespreksverloop volgt.
 2. De therapeut van Affect Therapie faciliteert een platform om cliënt(en) te laten spreken en zich te ontwikkelen onder begeleiding en suggesties van de coach/therapeut van Affect Therapie.
 3. De behandeling wordt geleverd op de locatie waar Affect Therapie gevestigd is, behoudens voor zover tussen Affect Therapie en cliënt anders wordt overeengekomen. Het is ook mogelijk om in overleg de behandeling via beeldbellen te laten plaatsvinden. De therapeut zal in overleg met de cliënt per sessie duidelijk aangeven hoe, waar en wanneer de volgende behandeling zal plaatsvinden.
 4. Bij bezoek voor een sessie wordt de cliënt geïnformeerd over eventuele extra wachttijd ten opzichte van de afgesproken tijd.

Artikel 6. Verplichtingen van cliënt.

 1. Cliënt legitimeert zich voorafgaand aan het sluiten van de (behandel-) overeenkomst met een wettelijk, erkend, geldig legitimatiebewijs.
 2. Cliënt maakt een eventuele voorkeur voor een bepaalde behandelaar (coach/therapeut) tijdig vóór het maken van een afspraak of aanvang van de behandeling aan Affect Therapie bekend.
 3. Cliënt houdt zich aan de huisregels (die vooraf ter hand worden gesteld of waarvan cliënt kennis kan nemen op de daarvoor aangewezen site op Internet) en onthoudt zich naar beste kunnen van gedrag dat risico oplevert voor de veiligheid van de coach/therapeut.

Artikel 7. Annulering.

 1. Annulering van afspraken voortvloeiend uit de tussen Affect Therapie en cliënt gesloten (behandel-)overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Bij annulering van een afspraak tot 48 uur voor aanvang is cliënt geen kosten verschuldigd.
 3. Bij annulering van een afspraak tot 24 uur voor aanvang van een consult is cliënt 50% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.
 4. Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van een consult is cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
 5. Indien een afspraak op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een latere datum is cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

Artikel 8. Overmacht.

 1. Indien de coach/therapeut zijn of haar verplichtingen uit de (behandel-)overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die hem of haar niet kan worden toegerekend, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval worden de verplichtingen van Affect Therapie opgeschort tot het moment waarop de coach/therapeut in staat is die verplichting alsnog na te komen.

Artikel 9. Beëindiging van de (behandel-) overeenkomst.

De (behandel-)overeenkomst eindigt:

a. bij doorverwijzing van cliënt naar een zorginstelling;

b. met instemming van beide partijen;

c. na een eenzijdige, ondubbelzinnige schriftelijke opzegging van de (behandel-) overeenkomst door cliënt;

d. na een eenzijdige opzegging door Affect Therapie;

e. indien cliënt herhaaldelijk diens verantwoordelijkheden uit de (behandel-) overeenkomst niet nakomt of kan nakomen, daarop herhaaldelijk is aangesproken maar hij of zij zijn of haar gedrag niet verandert en dit heeft geleid tot een zodanige situatie dat het langer voortduren van de (behandel-) overeenkomst in redelijkheid niet langer van Affect Therapie kan worden gevergd;

f. als door toedoen van cliënt ernstige spanningen met de coach/therapeut van Affect therapie ontstaan, waardoor voortzetting van de zorgvuldige behandeling ernstig wordt bemoeilijkt;

g. bij overlijden van cliënt.

Artikel 10. Tarieven

 1. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 2. Alle actuele tarieven worden vermeld op de website van Affect Therapie (www.Affecttherapie.com/tarieven-praktische-informatie).
 3. De tarieven gelden voor de tijd die voor de afspraak is vrijgemaakt. Wanneer de behandeling/sessie eerder is afgelopen (korter duurt), wordt de overgebleven tijd niet in mindering gebracht op de factuur.
 4. Voor behandelingen/sessies in het weekend en in de avond worden aanvullende kosten in rekening gebracht.
 5. Bij behandelingen/sessies thuis worden aanvullende kosten (behandelkosten, reistijd en kilometervergoeding) in rekening gebracht.
 6. Indien een sessie meer dan 15 minuten langer duurt (uitloopt) kan extra tijd in rekening worden gebracht.
 7. Telefonisch consult/afstemming wordt per minuut berekend op basis van de op voormelde website vermelde tarieven.
 8. Voor urgentie afspraken (meestal in geval van hoogoplopende spanningen of escalaties) worden naast de gebruikelijke tarieven aan cliënt extra kosten (i.v.m. voorrang, voorbereiding) in rekening gebracht voor het gehele traject, één en ander conform de op voornoemde website vermelde tarieven. Bij een urgentieafspraak vervalt het kennismakingsgesprek en is er direct sprake van een eerste sessie.
 9. Voor afspraken na 17.00 uur, alsmede voor afspraken in het weekeinde en/of feestdagen worden, buiten het reguliere tarief, extra kosten aan cliënt in rekening gebracht, één en ander conform de op voornoemde website vermelde tarieven.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden.

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen door Affect Therapie aan cliënt gezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen te worden betaald.
 2. Affect Therapie is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van cliënt te verlangen, tenzij Affect Therapie en cliënt reeds uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking of een eventueel andere door Affect Therapie geaccepteerde betaalmethode.
 4. Indien cliënt ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Affect Therapie op cliënt onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Affect Therapie alsdan gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Affect Therapie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die cliënt als gevolg hiervan lijdt.
 5. Bezwaren tegen door Affect Therapie verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
 6. Elke verrekeningsbevoegdheid van cliënt, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien cliënt niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij/zij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim en een rente verschuldigd ad 1% maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 8. Indien na aanmaning door Affect Therapie betaling alsnog uitblijft, is Affect Therapie bovendien gerechtigd ingevolge artikel 6:96 lid 2 sub c Burgerlijk Wetboek aan cliënt buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze kosten worden berekend ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij horende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12. Geheimhouding en dossierbeheer en inzagerecht

 1. Coach/Therapeut van Affect Therapie en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de (behandel-) overeenkomst van elkaar of van andere bron hebben verkregen.
 2. Coach/therapeut van Affect Therapie zal alle informatie die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut daartoe wettelijk of van rechtswege verplicht is of van cliënt toestemming heeft verkregen. De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd.
 3. Dossierbeheer en inzagerecht

a. Coach/therapeut van Affect Therapie legt een dossier, waarin algemene (persoons-) gegevens van cliënt verzameld zijn. Het dossier bevat geen logboek over de voortgang van de behandelingen, maar eerder mogelijk gefragmenteerde aantekeningen of procesbeschrijvingen. Coach/therapeut van Affect Therapie werkt zo min mogelijk met rapportages en het verzamelen van inhoudelijke behandelgegevens.

b. Coach/therapeut van Affect Therapie zal rapportages over sessies/behandelingen en of behandeltrajecten op aanvraag van cliënt verstrekken, mits aanwezig, met inachtneming van de AVG.

c. Cliënt heeft recht op een kopie van het dossier, hetgeen hem/haar op eerste verzoek door Affect Therapie zal worden verstrekt.

d. Cliënt mag aangeven dat hij/zij een andere visie heeft dan de coach/behandelaar van Affect Therapie en mag vragen het dossier te wijzigen of om de visie van de cliënt toe te voegen aan het dossier. De als gevolg hiervan door Affect Therapie te maken uren worden in rekening gebracht bij de cliënt.

e. Cliënt is zich ervan bewust, en gaat ermee akkoord, dat gegevens van cliënt (waaronder audio of video opnamen) gebruikt kunnen worden voor educatieve doeleinden binnen Affect Therapie zoals bijvoorbeeld voor supervisie en intervisie.

f. Cliënt is zich ervan bewust dat coach/therapeut van Affect Therapie persoonsgegevens van cliënt registreert in haar administratie volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens (AVG).

g. Het dossier van cliënt wordt na het beëindigen van de (behandel-) overeenkomst 20 jaar bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Cliënt is gerechtigd om het dossier eerder te doen vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek bij Affect Therapie te worden ingediend.

Artikel 13. Klachten

 1. Indien cliënt niet tevreden is over de (inhoud van) sessies of behandelingen maakt hij/zij dit aan het einde van een sessie of aan het begin van de eerstvolgende sessie bespreekbaar.
 2. Tevens kan cliënt, voorafgaand aan de volgende sessie, schriftelijk aangegeven zijn/haar klacht en of ontevredenheid over de behandeling of het hulpverleningsproces te willen bespreken.
 3. Coach/therapeut van Affect therapie zal samen met de cliënt naar een passende oplossing zoeken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid.

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. Cliënt is zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat de coach/therapeut op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk is voor een goede (affectieve) relatie van de cliënt en/of het behoud en/of herstel daarvan. Cliënt is er zich van bewust dat de status van zijn/haar (affectieve) relatie kan veranderen in positieve of negatieve zin.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt om de coach/therapeut van Affect Therapie juist te informeren over allerlei zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de therapie.
 4. De coach/therapeut van Affect Therapie geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij cliënt voordoen en die niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut.
 5. De coach/therapeut van Affect Therapie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. Cliënt is zich ervan bewust, en gaat ermee akkoord, dat de behandeling en de gesprekken die worden gevoerd een confronterend, emotioneel karakter kunnen hebben. Cliënt is zich tevens bewust van het feit dat het de taak is van de coach/therapeut van Affect Therapie om deze zaken waar hij/zij dat verantwoord acht tijdens de behandeling, te benoemen. Tijdens de sessies kan dit leiden tot de ervaring van ongemak en discomfort gezien het feit dat (on)mogelijkheden verkend worden over de persoon van cliënt en diens dynamiek. Cliënt erkent dat dit een onderdeel van het behandelingsproces kan zijn en dat dit voor eigen risico van cliënt komt. De coach/therapeut van Affect therapie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 7. Cliënt is zich ervan bewust, en gaat ermee akkoord, dat de behandelingsgesprekken met de partner of een andere cliënt een hooggespannen gehalte kunnen hebben omdat mogelijk pijnlijke zaken (uit het verleden) besproken kunnen worden. Het bespreken hiervan kan uiteenlopende reacties opleveren (en zowel positief als negatief ervaren worden). Hierbij kan – maar niet uitsluitend – worden gedacht aan neerslachtigheid, scheiding, herbelevingen etc. Cliënt is zich ervan bewust dat dit een onderdeel van het proces kan zijn en dat deze gevolgen geheel voor eigen risico komen. De coach/therapeut van Affect Therapie kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 8. Cliënt is er zich van bewust, en gaat ermee akkoord, dat de gesprekken die tijdens de behandelingen/sessies worden gevoerd zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de belevings- en gevoelswereld van cliënt. Diens denken en/of handelen kunnen daardoor beïnvloed worden.
 9. Cliënt is er zich van bewust en gaat ermee akkoord dat de coach/therapeut adviezen, suggesties of uitspraken doet ter overweging van cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van cliënt om deze adviezen, suggesties en uitspraken al dan niet op te volgen.
 10. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de door hem/haar te nemen beslissingen.
 11. Indien cliënt in geval van crisis geen contact kan krijgen met de Coach/Therapeut van Affect Therapie dan dient cliënt contact op te nemen met de eigen huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden) of met de Stichting Veilig Thuis: https://veiligthuis.nl/. Coach Therapeut van Affect Therapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereikbaar zijn tijdens een crisissituatie.
 12. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan cliënt.

Artikel 15. Reparatieclausule nietigheden.

 1. Als enige bepaling uit de algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de algemene voorwaarden.
 2. Als op enige bepaling in de algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

Artikel 16. Slotbepalingen.

 1. Op elke (behandel-) overeenkomst en alle daaruit voortkomende rechtsbetrekkingen tussen Affect Therapie en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Affect Therapie en cliënt zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
 3. Deze algemene voorwaarden werden in gezamenlijkheid opgesteld door Affect Therapie en de besloten vennootschap Koreman Advocatuur B.V., gevestigd te Tilburg, en laatstelijk vastgesteld op 15 maart 202